Neoporezivi primici u 2023 – iznosi u EURima

Primici propisani čl.7 Pravilnika o porezu na dohodak:

Tuzemne dnevnice
koje traju više od 12 sati i terenske dnevnice => do 26,55 eura, koje traju više od 8 sati a manje od 12 sati => do 13,28 eura.

Inozemne dnevnice
koje traju više od 12 sati i ino terenske dnevnice => do iznosa utvrđenih propisima o izdacima za službena putovanja za korisnike državnog proračuna, koje traju više od 8 sati a manje od 12 sati => do 50% iznosa utvrđenih propisima o izdacima za službena putovanja za korisnike državnog proračuna.

Inozemna dnevnica obračunava se:
 od sata prelaska granice RH, do sata ulaska u RH kod kopnenog prijevoza
 2 sata prije predviđenog leta iz zadnje zračne luke u RH, do sata dolaska zrakoplova u prvu zračnu luku u RH kod zračnog prijevoza
 od sata polaska broda iz zadnjeg pristaništa u RH, do sata dolaska broda u prvo pristanište u RH kod brodskog prijevoza

Službeni put u više zemalja obračunava se:
 u odlasku se obračunava dnevnica utvrđena za stranu državu u kojoj počinje put, a u povratku dnevnica utvrđena za stranu državu u kojoj je službeno putovanje završeno
 za svako zadržavanje u određenoj državi duže od 12 sati, obračunava se dnevnica za tu državu
 svako zadržavanje kraće od 12 sati pribraja se u vrijeme provedeno u idućoj državi u kojoj se provelo više od 12 sati
Izdaci za pribavljanje putničkih isprava, cijepljenje i liječničke preglede koje ne pokriva obvezno zdravstveno osiguranje obračunavaju se i priznaju u visini stvarnih troškova.

Vrijedi za tuzemne i inozemne dnevnice:
 ako je osiguran jedan obrok (ručak ili večera) iznos se umanjuje za 30%
 ako su osigurana 2 obroka (ručak i večera) iznos se umanjuje za 60% *noćenje s doručkom ne smatra se plaćenim obrokom

Osiguranim obrokom smatra se i ručak i/ili večera:
– u cijeni kotizacije za prisustvovanja seminarima, stručnim savjetovanjima i slično
– u cijeni karte za putovanje brodom
– u cijeni zrakoplovne putničke karte, zbog prekida putovanja ili
– iz sredstava reprezentacije poslodavca.

Ako se jedan službeni put odnosi na put u tuzemstvo i inozemstvo, prvo se utvrđuje pravo na inozemnu dnevnicu, a nakon toga pravo na tuzemnu dnevnicu, uzimajući u obzir ukupan broj dana/sati provedenih na službenom putu. Ako je ukupno na putovanju osoba provela više od osam, odnosno više od 12 sati, a u inozemstvu manje od osam sati, tada se isplaćuje pripadajuća tuzemna dnevnica uzevši u obzir ukupan broj sati provedenih na putovanju u tuzemstvu i inozemstvu.
U slučajevima seminara, savjetovanja i izobrazbe izvan mjesta prebivališta radnika, dnevnice i naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe priznaju se pod uvjetom da ne traju dulje od 7 dana.
Službenim putovanjem smatra se putovanje do 30 dana neprekidno, radi obavljanja u nalogu za službeno putovanje određenih poslova radnog mjesta, a u svezi s djelatnosti poslodavca, pri čemu je mjesto putovanja udaljeno najmanje 30 km.
Radom na terenu smatra se boravak radnika izvan mjesta prebivališta ili boravišta radi poslova koje obavlja izvan sjedišta poslodavca i kada obavlja takvu vrstu djelatnosti koja je po svojoj prirodi vezana za rad na terenu, pri čemu je mjesto rada udaljeno najmanje 30 km.
Dnevnice su naknade za pokriće izdataka prehrane, pića i prijevoza u mjestu u koje je radnik upućen. Troškovi javnog prijevoza koji se odnose na prvi dolazak u odredište i zadnji odlazak iz odredišta službenog putovanja, kao i trošak prijevoza do i od zračne luke smatraju se troškom prijevoza na službenom putovanju i ne podmiruje se iz dnevnice.
Za isplatu dnevnica za službeno putovanje potrebna je vjerodostojna dokumentacija, a obračunavaju se na temelju urednog i vjerodostojnog putnog naloga i priloženih isprava kojima se dokazuju izdaci i drugi podaci navedeni na putnom nalogu.

Vjerodostojna isprava sadrži osobito slijedeće podatke:
 nadnevak izdavanja,
 ime i prezime osobe koja se upućuje na službeno putovanje,
 mjesto u koje osoba putuje,
 svrha putovanja,
 vrijeme trajanja putovanja,
 vrijeme kretanja na put,
 podatke o prijevoznom sredstvu kojim se putuje (ako se putuje automobilom
potrebno je navesti marku i registarsku oznaku automobila, početno i završno
stanje brojila – kilometar/sat),
 vrijeme povratka s puta,
 potpis ovlaštene osobe,
 obračun troškova,
 likvidaciju obračuna te
 izvješće s puta

Uz putni nalog obvezno se prilažu isprave kojima se dokazuju nastali izdaci i to osobito: računi za cestarine, računi za parking, putne karate ili u iznimnim i opravdanim slučajevima preslike putnih karata, računi za smještaj i drugo, bez obzira na način podmirenja izdataka.
Poslodavac izvještava Poreznu upravu o isplaćenim putnim nalozima.

Naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe
locco vožnja => do 0,40 eura po kilometru
Priznaje se temeljem evidencije o korištenju privatnog automobila u službene svrhe koja
naročito sadrži slijedeće:
 opće podatke o poslodavcu i radniku (naziv, ime i prezime, OIB),
 marka automobila, registarska oznaka vozila,
 početno i završno stanje brojila – kilometar/sata,
 relacija i svrha puta te
 račune za stvarno nastale troškove vezane uz korištenje automobila (računi za
parkiranje i slično).
ili u sklopu putnog naloga za službeno putovanje ako je za prijevoz korišten privatni
automobil.
Locco vožnjom smatra se putovanje u mjestu rada i/ili do 30 km od mjesta rada.
Poslodavac izvještava Poreznu upravu o isplaćenim troškovima.

Naknade troškova prijevoza na posao i s posla mjesnim i međumjesnim javnim prijevozom

Priznaju se do visini stvarnih izdataka, a temeljem vjerodostojne isprave i to prema cijeni mjesečne odnosno pojedinačne prijevozne karte.
Vjerodostojnom ispravom smatraju se i javno objavljeni odnosno dostupni cjenici ovlaštenih prijevoznika koje su poslodavci radi priznavanja neoporezivih iznosa obvezni osigurati i čuvati u svojim službenim evidencijama odnosno uz putni nalog.
Ne može se isplatiti radnicima koji cijeli mjesec nisu radili odnosno koji su cijeli mjesec proveli na bolovanju ili plaćenom odnosno neplaćenom dopustu u skladu s posebnim propisima, kao ni u slučaju gdje je adresa mjesta rada i mjesta prebivališta radnika ista.

Potpore zbog invalidnosti radnika

 do 331,81 eur godišnje

Poslodavac donosi odluku o isplati potpore.

Potpore za slučaj smrti radnika

 do 995,43 eura

Poslodavac donosi odluku o isplati potpore, te pribavlja osmrtnicu.

Potpore u slučaju smrti člana uže obitelji

 do 398,17 eura

Poslodavac donosi odluku o isplati potpore, te pribavlja osmrtnicu.
Članovima uže obitelji smatraju se bračni drug, roditelji, roditelji bračnog druga, djeca, drugi preci i potomci u izravnoj liniji, posvojena i udomljena djeca i djeca na skrbi te punoljetne osobe kojoj je porezni obveznik imenovan skrbnikom prema posebnom zakonu.

Potpore zbog neprekidnog bolovanja dužeg od 90 dana

 do 331,81 eura godišnje

Poslodavac donosi odluku o isplati potpore, te posjeduje doznake liječnika.

Dar djetetu do 15 godina starosti

 do 132,73 eur godišnje po djetetu

Poslodavac donosi odluku o isplati. Uključuje djecu koja su u tekućoj godini navršila 15 godina.

Potpore za novorođenče

 do 1.327,24 eura

Poslodavac donosi odluku o isplati i posjeduje rodni list.
Rok do kad se može isplatiti nije propisan Pravilnikom, ali prema pozitivnim propisima novorođenče se smatra do navršenih mjesec dana, u kojem roku je potrebno donijeti odluku o isplati potpore.

Prigodne nagrade (božićnica, uskrsnica, regres i sl.)

 do 663,62 eur godišnje

Poslodavac donosi odluku o isplati.

Jubilarne nagrade za navršene godine staža

 10 godina radnog staža – do 199,09 eura
 15 godina radnog staža – do 265,45 eura
 20 godina radnog staža – do 331,81 eura
 25 godina radnog staža – do 398,17 eura
 30 godina radnog staža – do 464,53 eura
 35 godina radnog staža – do 530,90 eura
 40 godina radnog staža i svakih narednih 5 godina – do 663,62 eura

Poslodavac donosi odluku o isplati i posjeduje elektronički zapis staža.
Može se isplatiti jedino u godini u kojoj radnik navršava određene godine radnog staža.
Gleda se ukupni radni staž, ne samo kod trenutnog poslodavca.

Naknade za odvojeni život od obitelji

 do 232,27 eura mjesečno

Isplaćuje se radniku za rad u mjestu sjedišta poslodavca ili njegove izdvojene poslovne jedinice, ako je mjesto rada različito od mjesta prebivališta ili uobičajenog boravišta tog radnika. Poslodavac donosi odluku o isplati.
Obitelji se smatra bračni drug, djeca, posvojenik, udomljeno dijete i štićenik, ako su prijavljeni na istoj adresi stanovanja kao i porezni obveznik.
Međusobno se isključuje isplata naknada za dnevnice i naknada za odvojeni život za isti vremenski period.

Otpremnine

 kod odlaska u mirovinu – do 1.327,24 eura
 kod poslovno uvjetovanog i osobno uvjetovanog otkaza – do 862,71 eura za svaku navršenu godinu rada kod tog poslodavca
 kod ozljede na radu ili profesionalne bolesti – do 1.061,79 eura za svaku navršenu godinu rada kod tog poslodavca

Poslodavac donosi odluku o isplati.

Novčane nagrade za radne rezultate i drugi oblici nagrađivanja (dodatna plaća, dodatak uz mjesečnu plaću i sl.)

 do 995,43 eura godišnje

Poslodavac donosi odluku o isplati.

Prehrana radnika

Postoje dva načina isplate od kojih poslodavac može izabrati samo jedan na razini mjeseca. Poslodavac može radnicima isplatiti novčane paušalne naknade najviše do visine 66,37 eura mjesečno ili podmiriti troškove prehrane nastale za vrijeme radnog odnosa kod poslodavaca na temelju vjerodostojne dokumentacije do visine 132,73 eura mjesečno.
U slučaju da se isplaćuju novčane naknade/podmiruju troškovi prehrane za više mjeseci istog poreznog razdoblja, iste se mogu neoporezivo isplatiti/podmiriti u ukupnom iznosu kumulativno za broj mjeseci za koje se isplaćuju.

Novčana paušalna naknada za prehranu

 do 796,44 eura godišnje

Isplaćuje se temeljem odluke na račun radnika i nisu potrebni nikakvi dokazi.

Naknada za prehranu temeljem vjerodostojne dokumentacije

 do 1.592,76 eura godišnje

U tom slučaju računi moraju glasiti na poslodavca i moraju biti podmireni transakcijski, nalogom za plaćanje ili poslovnom karticom.
Troškovi prehrane mogu se na temelju vjerodostojne dokumentacije ostvarivati ili kroz uslugu u ugostiteljskim objektima ili kupnjom u trgovinama, te mora biti vidljivo da se radi o kontinuiranoj usluzi za radnike tijekom radnih dana.

Topli i hladni napitci

Poslodavac može neoporezivo omogućiti radnicima za vrijeme radnog vremena vodu, tople i hladne napitke (osim onih koji sadrže alkohol). Računi trebaju glasiti na poslodavca i nije ograničen mjesečni iznos.

Smještaj radnika

Kao i kod prehrane i ovdje postoje dva načina podmirivanja troškova smještaja radnika.

Troškovi smještaja plaćeni bezgotovinskim putem

Troškovi smještaja mogu se podmiriti svim radnicima neovisno o trajanju ugovora o radu, neovisno o duljini radnog vremena, te neovisno o udaljenosti mjesta rada od prebivališta odnosno boravišta radnika.
 do visine stvarnih troškova

Poslodavac sklapa ugovor o najmu u kojem je definirano za kojeg radnika je ugovoren smještaj, donosi odluku o isplati i izvršava isplatu temeljem vjerodostojne dokumentacije.
Vjerodostojna dokumentacija je račun ili ugovor koji poslodavac plaća transakcijski ili obračunski trećoj strani koja iznajmljuje prostor (to može biti smještaj u stanu, kući, apartmanu, hotelu), međutim iz neoporezivog iznosa isključuju se popratni troškovi (npr. troškovi režija, uporaba garaže i slično).

Troškovi smještaja plaćeni na račun radnika

Radnik može i sam sklopiti ugovor o najmu odnosno pronaći smještaj. U tom slučaju obavezan je poslodavcu dostaviti presliku ugovora odnosno računa, koji glasi na radnika, te mu navedeni trošak smještaja poslodavac refundira direktno na tekući račun radnika.
 do visine stvarnih troškova

Iz računa se isključuju eventualno dodatne stavke kao što su režije, uporaba garaže, i sl.
Ukoliko ugovor ili račun glasi na više osoba radniku se može neoporezivo isplatiti samo njegov proporcionalni dio. U slučaju da radnik više nema izdataka za smještaj, obavezan je o istom obavijestiti poslodavca.

Dar u naravi

 do 132,73 eura godišnje

Poslodavac može neoporezivo pokloniti radniku dar vrijednosti do 132,73 eura s PDVom godišnje.
Račun treba glasiti na poslodavca, na računu poslodavac navodi „dar u naravi“ i na kojeg radnika se odnosi.

Naknade za troškove redovne skrbi djece radnika u ustanovama predškolskog odgoja
 do visine stvarnih troškova

Redovnom skrbi djece ne smatraju se dodatni programi koji se posebno naplaćuju. Radnik kojemu poslodavac isplaćuje naknadu za trošak redovne skrbi djece obavezan je poslodavcu prije isplate dostaviti izjavu da nitko drugi već ne koristi pravo na naknadu ovog troška te kopiju računa.

Premije dopunskog i dodatnog zdravstvenog osiguranja

Poslodavac može plaćati premije dopunskog i dodatnog zdravstvenog osiguranja za radnika i to:
 do 331,81 eura godišnje ukupno plaćeno bezgotovinskim putem

Da bi navedeno bilo priznat trošak poslodavcu uvjet je da poslodavac mora biti ugovaratelj osiguranja i računi moraju biti plaćeni sa poslovnog računa poslodavca.

Premije dobrovoljnog mirovinskog osiguranja (3.stup)

Poslodavac može uplatiti za radnika u 3.mirovinski stup temeljem ugovora i to:
 do 796,44 eura godišnje ukupno plaćeno bezgotovinskim putem

CRO kartica – troškovi ugostiteljskih, turističkih i drugih usluga namijenjenih odmoru radnika

Poslodavac donosi odluku o isplati naknade.
Radnik treba zatražiti CRO karticu u Hrvatskoj poštanskoj banci koja otvara račun za posebne namjene i radnik IBAN računa dostavlja poslodavcu radi isplate naknade.
 do 331,81 eura godišnje ukupno plaćeno bezgotovinskim putem na račun za posebne namjene

Novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova radnika za rad od kuće

Poslodavac ugovara naknadu u ugovoru o radu na izdvojenom mjestu rada.
 do 3,98 eura po danu rada od kuće, a najviše do 66,37 eura mjesečno.

Izvor: Solventa d.o.o.