Financijski planovi društvenih poduzeća

Svakoj organizaciji, bez obzira na njezin pravni oblik, preporučuje se donositi financijske planove koji su za neprofitne obavezni.

DATUM: 26.05.2018.

Preporučuje se svakoj organizaciji, bez obzira na pravni oblik, da donosi financijske planove koje će prihvaćati najviše tijelo upravljanja. Iako poduzeća i zadruge nemaju zakonske obveze za to, udruge tj. neprofitne organizacije moraju po Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija donositi financijske planove.

Obavezni sadržaj financijskog plana za udrugu

Neprofitna organizacija koja je obveznik vođenja dvojnog knjigovodstva obvezna je izrađivati godišnji program rada i financijski plan za njegovu provedbu.

Gore navedena neprofitna organizacija mora usvojiti financijski plan najkasnije do 31.12. tekuće godine za narednu. Plan usvaja najviše tijelo upravljanja.

Financijski plan neprofitne organizacije sastoji se od:

  • plana prihoda i rashoda (s planiranim rezultatom poslovanja 31.12. tekuće godine)
  • plana zaduživanja i otplata
  • obrazloženja financijskog plana

U obrazloženju financijskog plana potrebno je stavke prihoda i rashoda povezivati s planiranim programom rada i aktivnostima, te objasniti parametre koji su se koristili kod izračuna pojedinih pozicija prihoda i rashoda. Plan prihoda i rashoda se mora izrađivati najmanje na skupinama sukladno kontnom planu propisanom za neprofitne organizacije.

Primjer financijskog plana:

Primjer obrazloženja financijskog plana:

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018. GODINU

 Obrazloženje plana i aktivnosti/projekata

Aktivnosti/projekti su u financijskom planu grupirani u 2 skupine: osnovna djelatnost i “Učimo o društvenom poduzetništvu”.

Osnovna djelatnost podrazumijeva obavljanje poslova i aktivnosti sukladno operativnom planu, te su sredstva za navedeno osigurana od Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva, JL(R)S-a, HZZ-a i vlastitih sredstava. Troškovi osnovne djelatnosti uključuju računovodstvo, uredski materijal, naknade banke, putnih troškova članova, najam, režije, plaće, drugi dohodak, materijal za radionice, pretplate na stručnu literaturu i sl.

“Učimo o društvenom poduzetništvu” je projekt za podizanje znanja i kompetencija osoba s invaliditetom kroz učenje o pokretanju društveno poduzetničkih pothvata, koje financira Ministarstvo znanosti i obrazovanja, a provodi se u 6-mjesečnom razdoblju u suradnji s Centrom za odgoj i obrazovanje Čakovec te Gospodarskom školom Čakovec.

Troškovi navedenih skupina razrađeni su u prilogu: Financijski plan za 2018.

Obrazloženje stavki prihoda

Udruga će se u 2018. godini financirati iz različitih izvora, što po skupinama aktivnosti izgleda na sljedeći način:

RačunOpisIznos (kn)Opis prihoda i projekta koji se financira
Osnovna djelatnost
321Prihodi od članarina i članskih doprinosa5.000,00Predviđa se uplata članarina od 100 članova po 50,00 kn godišnje članarine
341Prihodi od financijske imovine15,00Odnose se na prihode od kamata po viđenju
351Prihodi od donacija iz proračuna22.500,00Očekuje se 7.500,00 kn od grada Čakovca i 15.000,00 kn od Međimurske županije za redovne aktivnosti po operativnom planu
353Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba75.000,00Očekuju se prihodi od Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva kao institucionalna podrška za obavljanje redovne djelatnosti definirane operativnim planom
361Prihodi od naknade štete i refundacija43.884,00Odnosi se na mjere „Javni radovi“ za plaću 2 osobe kroz 6 mjeseci za pomoć članovima. Javne radove financira u 100% iznosu Hrvatski zavod za zapošljavanje
Učimo o društvenom poduzetništvu
351Prihodi od donacija iz proračuna80.000,00Osigurano za provedbu projekta u 6 mjesečnom razdoblju od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Obrazloženje stavki rashoda

Udruga planira imati 1 zaposlenog djelatnika/icu na institucionalnoj podršci i projektu Učimo o DP-u. Osim toga planira kroz javne radove zaposliti još 2 osobe na 6 mjeseci, te 1 osobu na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa. Ukupni trošak rada za navedene 3 osobe se planira u iznosu od 127.884,00 kn na godišnjoj razini. Ostali financijski rashodi se odnose na naknadu banke u iznosu 1.200,00 kn što se financira iz članarina organizacije.

Materijalni rashodi čine 43% ukupnih rashoda, a odnose se na:

RačunOpisIznos (kn)Opis troška i projekta koji se financira
424Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa16.800,001.800,00 kn se predviđa za putne troškove članova za konferencije, umrežavanja, sastanke i sl.15.000,00 kn se predviđa za honorare za provođenja redovnih aktivnosti za članove koji će se financirati iz sredstava JL(R)S-a
425Rashodi za usluge38.875,008.250,00 kn se predviđa za godišnji trošak knjigovodstvene usluge4.000,00 kn se predviđa za troškove najma prostora7.000,00 kn se predviđa za komunikacijske troškove, pošta11.732,00 kn se predviđa za troškove najma vozila za aktivnosti na projektu Učimo o DP-u4.981,00 kn se predviđa na troškove promidžbe2.912,00 kn se previđa za ostale troškove poput održavanje web stranice, IT opreme, najam štanda i sl.
426Rashodi za materijal i energiju32.725,004.200,00 kn se predviđa za troškove uredskog materijala i sitnog inventara4.000,00 se predviđa za režijske troškove (struja, voda, plin i sl.)24.525,00 kn se predviđa za materijale za radionice (materijal za šivanje, materijal i oprema za rad u vrtu, materijal za radionice i sl.)
429Ostali nespomenuti materijalni rashodi8.700,00300,00 kn se odnosi na pretplate na časopise i upravne pristojbe8.400,00 se predviđa za troškove osvježenja za sudionike projektnih aktivnosti

PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATA

U 2018. godini Udruga ne planira dugoročna ili kratkoročna zaduženja ni davanje pozajmica.

U slučaju nelikvidnosti ili potrebe za davanjem pozajmice udruga to može napraviti ako ne narušava njezinu financijsku stabilnosti i to kratkoročno do maksimalnog iznosa od 20.000,00 kn.

Synergia savjetovanje d.o.o. nadogradila je svoju izjavu o privatnosti i tzv. kolačiće u skladu s novom europskom regulativom iz Opće deklaracije o ljudskim pravima (GDPR). Mi koristimo kolačiće na našoj web stranici kako bismo Vam pružili uslugu, analizirali korištenje, osigurali dostupnost i funkciju sustava, što ne bismo mogli pružiti bez korištenja kolačića. Nastavljajući koristiti našu web stranicu, pristajete na primanje kolačića. Više o kolačićima i vašoj privatnosti možete pronaći na poveznici \"Pročitaj više ...\".
Prihvaćam uvjete Izjava o privatnosti